Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid

ZAPROSZENIE

Na postawie § 22 statutu Zarząd Stowarzyszenia Światowid zwołuje na dzień 11 stycznia 2019 roku (wtorek) o godz. 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Światowid w siedzibie stowarzyszenia pod adresem: 62-230 Witkowo; Małachowo – Szemborowice 12

Z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Światowid
2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia, określenie quorum
3. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta
4. Zatwierdzenie protokołów z Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2018 roku
5. Wybór komisji Mandatowo – Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków (3 osobowej)
6. Ustalenie dalszych kroków działań Stowarzyszenia
7. Wybór Zarządu Stowarzyszenia Światowid
8. Wybór Komisji Rewizyjnej
9. Wolne głosy i wnioski
10. Zakończenie

Za Zarząd: Katarzyna Jórga, Zygmunt Kalinowski

UWAGI:
1. W przypadku braku quorum Walne zgromadzenie odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 r. o godz. 17:15 bez względu na liczbę członków
2. Dokumenty dotyczące zakresu posiedzenia są do wglądu na stronie internetowej Stowarzyszenia

Dostosuj wygląd