Wniosek na projekt Korzenie i Skrzydła złożony!

W siedzibie UM Województwa Lubuskiego 28 lutego 2018 roku został złożony wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na projekt pt. KORZENIE I SKRZYDŁA. Wniosek został przygotowany przez następujący partnerów: Stowarzyszenie Wzgórza Dalkowskie – koordynator, „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-Partnerstwo Izerskie”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie, Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. oraz nasze Stowarzyszenie Światowid.

Projekt zakłada utworzenie na terenie 5 regionów w 3 województwach przemyślanej, opartej na korzeniach jakim są lokalne, specyficzne zasoby kulturowe, nowatorskiej, innowacyjnej bazy edukacji poza formalnej dla młodych ludzi.  W każdym regionie będzie zorganizowane miejsce pracy dla przeszkolonych co najmniej 5 edukatorów, którzy będą prowadzić zajęcia w utworzonych bazach edukacyjnych. Edukatorzy odbędą szkolenia podnoszące kompetencje społeczne i zawodowe w zakresie prowadzonych przez siebie działań. Partnerzy projektu utworzą jedną wspólna ofertę działań edukacyjnych promujących wszystkie regiony i wzajemnie ją wypromują oraz stworzą warunki jej wdrożenia na rynku ofert edukacyjnych.
Innowacyjny charakter projektu KiS polegał będzie na:
– zgromadzeniu zasobu kulturowego istniejącego na terenie działania partnerów istotnego i interesującego z punktu widzenia edukacyjnego. Opisanych metodologicznie i opartych o zasady pedagogiczne, atrakcyjnych cenowo, ogólnodostępnych, spójnych i przetestowanych ofertach zajęć edukacyjnych w regionach objętych projektem KiS
– utworzeniu i doposażeniu profesjonalnej bazy edukacyjnej pozwalającej na prowadzenie zajęć w sposób ciekawy, dynamiczny oraz wykorzystujący nowoczesne techniki IT
– sieciowaniu oferty edukacyjnej partnerów projektu i wzajemnej promocji.
Dla osiągnięcia tego innowacyjnego zamierzenia konieczne jest zaangażowanie przedstawicieli trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego oraz ekspertów, którzy odegrają znaczącą rolę przy zebraniu danych i dokumentacji do prowadzenia zajęć, powstania bazy zasobów, wyposażenia oraz metodologii zajęć.
Wyżej wymienione zadania pozwolą na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych. Projekt współpracy będzie łączył ściśle ze sobą powiązane zadania, z których każde dotyczyć będzie całego obszaru projektu.
Innowacyjne rozwiązania będą nowym sposobem zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju i nowatorskiego wykorzystania lokalnych zasobów na obszarach partnerów uczestniczących w projekcie.

Dostosuj wygląd