Ruszyła realizacja projektu ZIELONE ŚWIATŁO

Światowid

Projekt ZIELONE ŚWIATŁO zakłada aktywizację społeczno – zawodową 40 os. zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu powiatów słupeckiego i gnieźnieńskiego.

Projekt ZIELONE ŚWIATŁO zakłada realizację pełnej ścieżki społeczno – zawodowej przyczyniającej się do wzrostu kompetencji lub kwalifikacji i zwiększenie poziomu zatrudnienia osób biernych zawodowo dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz indywidualnych predyspozycji zawodowych uczestników wynikających z diagnozy przygotowanej w ramach IPD.

Wszystkie działania realizowane w ramach projektu są ukierunkowane na zwiększenie aktywności uczestników na rynku pracy i tym samym zwiększenie poziomu zatrudnienia w w/w powiatach.

Działania przewidziane w ramach projektu dla 40 osób:

  1. Identyfikacja potrzeb społeczno – zawodowych uczestników – przygotowanie diagnozy społecznej i zawodowej (IPD),
  2. Wzmocnienie kompetencji społeczno- zawodowych poprzez kurs umiejętności społecznych i poszukiwania pracy
  3. Kompleksowa usługa pośrednictwa pracy,
  4. Kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy i uczestników wynikającym z przygotowanego IPD,
  5. Staże zawodowe dla 30 os.

CELE PROJEKTU:

Celem głównym projektu ZIELONE ŚWIATŁO jest integracja społeczna i zawodowa 40 os. zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie pow. gnieźnieńskiego i słupeckiego poprzez wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących, prowadzących do zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz podjęcie zatrudnienia.

Cel będzie realizowany od 30.06.2018 do 30.06.2019r.

Cele poboczne:

-zdobycie doświadczenia zawodowego przez 30 os. poprzez udział w stażu

-zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych lub umiejętności lub kompetencji

-zdobycie umiejętności poruszania się po rynku pracy,

-przełamywanie barier osobowościowych, które utrudniają funkcjonowanie na rynku pracy.

Grupą docelową jest 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z definicją Wytycznej w obszarze włączenia społecznego i zwalczania Ubóstwa (WU), bierne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej (18-64l.) w tym 59%-24 Kobiety, 10%-4os. ON o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zamieszkałe zgodnie z KC na terenie powiatów gnieźnieńskiego i słupeckiego.

Zad. 1 Aktywizacja społeczna – wsparcie indywidualne

Uczestnicy będą kierowani do udziału w proj. przez psychologa podczas rekrutacji oraz na podstawie umowy na wzór kontraktu socjalnego, określającego prawa i obowiązki stron, uwzględniające IPD, mającego na celu postęp uczestnika w aktywizacji społeczno-zawodowej oraz jego pomiar. Umowa tworzona będzie w celu ustalenia ścieżki reintegracyjni społeczna – zawodowej dostosowanej do indywidulanych potrzeb każdego z uczestników.

Umowa będzie zawierała wszystkie elementy kontraktu socjalnego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

W przypadku objęcia wsparciem osób, które są klientami OPS/MOPR/PCPR informacja o uzyskanym wsparciu wraz z ewentualnymi rekomendacjami dla dalszej pracy z klientem zostanie przekazana do właściwego OPS/MOPR/PCPR.

Każdy uczestnik (40os.) zostanie objęty wsparciem psychologa (min. 3h/os.), którego celem jest diagnoza i pomoc w osiągnięciu celów osobistych i zawodowych.

Wsparcie obejmuje diagnozę indywidualną na podstawie testów psychologicznych (lmi i cwp) i wywiad, a także Inwentarz Motywacji Osiągnięć, który pozwala na diagnozę profilową. Psycholog sporządzi opinię dot. uczestników którą. doradca zawodowy wykorzysta do IPD. Do przeprowadzenia spotkań indywidulanych z psychologiem wynajęta zostanie sala (120 godzin).

Za realizację zadania odpowiada koordynator proj.

 

Zad. 2 Aktywizacja społeczna – wsparcie grupowe

Uczestnicy wezmą udział w Kursie Umiejętności Społecznych (54h/os.), 4 grupy/10os./szkolenia zamknięte. Cel/efekty uczenia się: integracyjno-motywacyjny, wzmocnienie wiary w możliwość zmiany sytuacji życiowej, przezwyciężenie barier, nabycie kompetencji społecznej – komunikacja, sposoby reakcji na krytykę, zarządzanie stresem, twórcze rozwiązywanie problemów.

Potwierdzenie kompetencji (w kontekście zidentyfikowanych potrzeb uczestników, nabycie weryfikowane w oparciu o etapy I-IV): egzamin + certyfikat – dokument potwierdzający kompetencje.

Kursy będą trwały śr. 4h dziennie Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów (dla 50% UP), wynajęte zostaną sale do prowadzenia zajęć. Sposób prowadzenia szkoleń, czas i miejsce zajęć dostosowane będą dla Kobiet i ON (elastyczna l. godz. zajęć, dodatkowe materiały).

Wszystkie programy szkoleniowe będą prowadziły do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji (IV etapy: zakres wybór grupy docelowej i obszaru, wzorzec –def. efektów uczenia się, ocena –po zakończeniu wsparcia, porównanie z wymaganiami i z oceną), a szkolenia kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kompetencje. Sposób potwierdzenia efektów uczenia się: egzamin komisyjny (skład kom. 3os: przedstawiciele Beneficjenta i eksperci/trenerzy) lub egzamin zewnętrzny (w zależności od poziomu grupy szkoleniowej).

Wszystkie szkolenia prowadzone będą przez personel posiadający wieloletnie doświadczenie, potrafiący zdiagnozować i wyeliminować bariery zw. Z różnym poziomem wykształcenia, będą uwzględniały potrzeby uczestników w zakresie kompetencji najbardziej istotnych dla danej grupy

Za real. zad. odp. koordynator proj.

 

Zad. 3 Aktywizacja zawodowa – doradztwo zawodowe

Każdy uczestnik (40os.) zostanie przez doradcę zawodowego objęty IPD lub dokumentem równoważnym (sporządzonym na podst. potrzeb uczestnika projektu, określ. sposób i etapy aktywizacji zawodowej uczestnika) (min. 3h/os.):

  1. na etapie rekrutacji: identyfikacja potrzeb i predyspozycji zawodowych, motywacji, diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zaw.(stan początkowy)
  2. doradztwo zawodowe (przygotowanie IPD w konsultacji z psychologiem i identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy)-na etapie udziału w projekcie, poprzez pogłębiony wywiad i ustalenie sytuacji społeczno-zawodowej, predyspozycji zawodowych, przygotowanie opinii, skonstruowanie IPD z uwzględnieniem wykształcenia, planu rozwoju kariery zawodowej
  3. doradztwo zawodowe (weryfikacja IPD) – po zakończeniu wsparcia: zweryfikowanie realizacji IPD, wyznaczenie dalszego planu, analiza zmian osobowościowych (stan końcowy).

Efektem IPD i analizy psychologa jest udział w kursach zawodowych i stażu u wybranego pracodawcy.

Do przeprowadzenia spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym wynajęta zostanie sala (120 godzin).

Za realizację zadania odpowiada koordynator proj.

 

Zad. 4 Aktywizacja zawodowa – pośrednictwo pracy

Uczestnicy przez cały okres realizacji projektu zostaną objęci kompleksowym i indywidualnym pośrednictwem pracy (1 os. –pośrednik pracy w trakcie 5 m-cy) – wsparcie w wyborze zawodu zgodnie z kwalifikacjami i kompetencjami, pozyskiwanie pracodawców, poszukiwanie ofert pracy i informowanie uczestników o ofertach itp., pomoc w sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmów o pracę, kierowanie na rozmowy kwalifikacyjnej, weryfikacja efektywności zatrudnieniowej.

Za real. zad. odp. koordynator proj.

 

 

 

Zad. 5 Aktywizacja zawodowa –wsparcie grupowe

Uczestnicy będą mogli skorzystać z możliwości zdobycia kompetencji niezbędnych na r. pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb na r. pracy i/lub pracodawców (szkol. zamknięte):

Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy (24h/os.), 4grupy/10os./szkol. zamknięte.

Cel/Efekty: Uświadom. roli inwestowania w rozwój kwalifikacji, sporządzanie CV, autoprezentacja, poszukiwanie pracy: metody, źródła informacji, instytucje r. pracy itd.

Potwierdzenie kompetencji (w kontekście zidentyfikowanych potrzeb uczestników, nabycie weryfikowane w oparciu o etapy I-IV): egzamin + certyfikat – dokument potwierdzający kompetencje.

Kursy będą trwały 4h dziennie/6 dni szkoleniowych uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów (dla 50% UP), wynajęte zostaną sale do prowadzenie zajęć. Sposób prowadzenia szkoleń, czas i miejsce zajęć dostosowane będą dla Kobiet i ON (elastyczna liczba godzin zajęć, dodatkowe materiały).

Wszystkie programy szkoleniowe będą prowadziły do uzyskania uznawanych umiejętności i kompetencji (IV etapy: zakres wybór grupy docelowej i obszaru, wzorzec –definicja efektów uczenia się, ocena –po zakończeniu wsparcia, porównanie z wymaganiami i z oceną), a szkolenia kończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego kompetencje. Sposób potwierdzenia efektów uczenia się: egzamin komisyjny (skład kom. 3os: przedstawiciele Beneficjenta i eksperci/trenerzy) lub egzamin zewnętrzny (w zależności od poziomu grupy szkoleniowej).

Wszystkie szkolenia prowadzone będą przez personel posiadający wieloletnie doświadczenie, potrafiący zdiagnozować i wyeliminować bariery zw. Z różnym poziomem wykształcenia, będą uwzględniały potrzeby uczestników w zakresie kompetencji najbardziej istotnych dla danej grupy.

Za real. zad. odp. koordynator proj.

 

Zad. 6 Zdobywanie kwalifikacji zawodowych – kursy

Planując wsparcie w zakresie szkoleń zawodowych w proj. Beneficjent będzie brał pod uwagę kluczowe kierunki rozwoju województwa określone w Strategii zatrudnienia dla Wlkp. do 2020 oraz zawody deficytowe wynikające z badań PUP w poszczególnych powiatach w zestawieniu z oczekiwaniami uczestników projektu wynikającymi z IPD.

Na etapie planowania projektu nie ma możliwości przewidzenia konkretnych rodzajów kursów – zostaną one wybrane w trakcie realizacji projektu. Każdy uczestnik weźmie udział w 1 kursie zawodowym.

Kursy zawodowe zakończą się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu (wydawanego przez wykonawcę szkolenia lub uprawnienia państwowe) potwierdzającym nabycie umiejętności lub kompetencji lub kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osób, którym udzielane jest wsparcie.

Kursy będą trwały średnio 120 godzin, ok. 6h dziennie lub mniej –w zależności od predyspozycji uczestników (np. ON), w dni powszednie. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, trenera, salę w przypadku, gdy będzie to konieczne: refundację kosztów dojazdu, badania lekarskie i psychologiczne, opłatę za egzamin, catering.

W przypadku uzyskiwania kwalifikacji wszystkie programy szkoleniowe będą bazowały na uznanych/certyfikowanych profilach zawodowych i będą prowadziły do uzyskania kwalifikacji zgodnie z Europejską Ramą Kwalifikacji. Beneficjent zadba o to, aby wykonawcy wybrani do realizacji danego szkolenia byli uprawnieni do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego certyfikatu (certyfikacja) w połączeniu z możliwością walidacji lub współpracują z instytucjami walidującymi. W przypadku kompetencji potwierdzenie kompetencji (w kontekście zidentyfikowanych potrzeb uczestników, nabycie weryfikowane w oparciu o etapy I-IV): egzamin + certyfikat.

Wszyscy uczestnicy objęci zostaną badaniami lekarskimi/specjalistycznymi w kierunku możliwości/predyspozycji zawodowych.

Za real. zad. odp. koordynator proj.

 

Zad. 7 Zdobywanie kwalifikacji zawodowych- staże

30 os. weźmie udział w 3-miesięcznych stażach, które mają na celu nabycie umiejętności praktycznych w zakresie danego zawodu, umiejętności interpersonalnych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w miejscu pracy. Dla pracodawców są szansą na znalezienie kompetentnego pracownika.

Staże odbywać się będą na podstawie umowy Beneficjenta z pracodawcą i stażystą (umowa zawierać będzie informacje o warunkach przebiegu stażu, okres trwania, wysokość stypendium, program, miejsce wykonywania prac, zakres obowiązków, dane opiekuna), przez 3 m-ce, według indywidualnego programu stażu (opracowany zgodnie z kwalifikacjami i potrzebami uczestników), która definiuje cele edukacyjne i zawodowe. Podmiot przyjmujący wyznacza opiekuna stażu i przygotowuje miejsce pracy, a na koniec wydaje opinię – ocena efektów stażu. Nadzór nad stażami ma koordynator projektu we współpracy z pośrednikiem pracy które odpowiada za:

– sprawdzanie i dostosowanie stanowisk pracy (szczególnie w przypadku osób niepełnosprawnych),

– pomoc w przygotowaniu do stażu i adaptacji w pracy,

– kontrolę przebiegu staży,

– przygotowanie dokumentacji,

– pozyskiwanie Pracodawców.

Uczestnicy otrzymają stypendia, zwrot kosztów dojazdu, badanie lekarskie i odzież ochronną (dla 12 osób –zgodnie z zapotrzebowaniem w miejscu odbywania stażu). Czas (min. 8/40 godz. i 7/35godz. dla ON, 2 dni wolne/30, max. 150h/m-c) i miejsce odbywania stażu będą ustalane indywidualnie aby zapewnić równość szans i ułatwić udział wszystkim uczestnikom (głownie kobietom i ON).

Działania będą zgodne z Europejską i Polską Ramą Jakości Praktyk i Staży, zaleceniami Rady w sprawie ram jakości staży i spełniają podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu. Staże będą organizowane na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Za real. zad. odp. koordynator proj.

 

Zad. 8 Działania o charakterze środowiskowym

W ramach proj. cykliczne (min.1/m-c) organizowane będą spotkania edukacyjno -terapeutyczne wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości dla uczestników i otoczenia (działania środowiskowe organizowane przez animatorów czasu wolnego – średnio 13 godzin/miesiąc).

Sposób realizacji zasady r. szans i niedyskryminacji: w projekcie będą mogły wziąć udział wszystkie os. bez wglądu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie, religię, światopogląd, orientacje seksualną.

Działania w zad. 1-8 będą realizowane w budynkach dostosowanych architektonicznie dla os. niepełnosprawnych, w razie potrzeby zapewnione zostaną alternatywne formy prezentacji materiałów szkoleniowych (wersje powiększone, Braillem itp.), wydłużony czas wsparcia, dostosowanie posiłków do specyficznych potrzeb żywieniowych.

W proj. założono szereg udogodnień dla kobiet i os. niepełnosprawnych Są to m.in. godziny szkoleń będą ustalane elastycznie, w porozumieniu z uczestnikami, szkolenia/doradztwo itd. będą organizowane blisko miejsca zamieszkania grupy, sale będą dostosowane do potrzeb os. niepełnosprawnych, a dodatkowo założono refundację kosztów dojazdu (ułatwianie dla osób zagrożonych ubóstwem). Ze wzgl. na udział kobiet w proj., w razie potrzeby dopuszcza się sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem/os. zależną.

Wszystkie działania w ramach proj. (zad. 1-8) będą prowadzone zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach r. pracy. W ramach wszystkich form wsparcia zastosowane zostaną preferencje dla osób korzystających z POPŻ oraz osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (zablokowanie co najmniej 20% miejsc na liście osób zakwalifikowanych do projektu dla w/w osób pierwszeństwo w udziale w proj.).

Za real. zad. odp. koordynator proj.

Dostosuj wygląd