Rusza nabór wniosków w programie Działaj Lokalnie X

Chcesz zmieniać świat?
Chcesz wyzwolić jeszcze więcej energii?
Pomożemy Ci!
Znów rusza finansowe wsparcie z programu Działaj Lokalnie!
Sięgnij po nie!
Teraz jest czas składania wniosków!

Czym jest Działaj Lokalnie? To program który finansuje lokalne inicjatywy mieszkańców małych miast i wsi tak, by ich mała ojczyzna była jeszcze piękniejsza. Muzyczny festiwal, nowy plac zabaw, piknik, szlak konny, warsztaty kulinarne? Dołożymy się do nich. Przez 10 lat trwania programu na Wasze pomysły przeznaczyliśmy już ponad pół miliona złotych, a efekty Waszych inicjatyw widać już w 14 gminach.

Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Światowid ogłasza nabór wniosków do Programu Działaj Lokalnie XI
Termin składania wniosków: 14.05.2018 r. – 14.06.2018 r.

Wnioski można składać poprzez GENERATOR WNIOSKÓW dostępny na stronie: http://system.dzialajlokalnie.pl/

W X edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane będą projekty, któreinicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia.
Co to jest DOBRO WSPÓLNE? <— pobierz plik
W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. Program jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 3-6 miesięczne projekty, które:

–   zakładają współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego,
–   wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
–   mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
–   przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
–   będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
–   będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Od bieżącej edycji w ramach konkursu prowadzonego przez Stowarzyszenie Światowid uruchomione zostają opcjonalnie ścieżki tematyczne pod nazwą :

  1. Aktywna młodzież lokalnie – limit 10 000 zł – projekty realizowane w ramach tej ścieżki mają angażować młodzież w proces zarządzania i prowadzenia projektu. Młodzież ma być współpartnerem pomysłu, mieć czynny udział w organizacji zadań i ich realizacji.
  2. Działania międzypokoleniowe – 12 000 zł – projekty mają na celu wyłonienie projektów których działania łączą pokolenia we wspólnym działaniu i wypracowania konkretnych celów z których powstaje wymierny rezultat.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące) oraz projekty, które z roku na rok powielają te same działania.

Program adresowany jest do:

–   organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną (tj. fundacji, stowarzyszeń, oddziałów Caritas zarejestrowanych w KRS lub klubów sportowych zarejestrowanych w ewidencji Starosty Powiatowego), z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów, fundacji utworzonych przez partie polityczne, spółdzielni socjalnych i mieszkaniowych, stowarzyszeń samorządów lokalnych, Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich, Lokalnych Organizacji Turystycznych (działających na podstawie Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej i w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach, zgodnie z Art. 4. ustawy o POT) oraz związków stowarzyszeń. Do konkursu nie mogą aplikować organizacje w likwidacji.

–   grup nieformalnych(w tym także oddziałów terenowych organizacji nieposiadających osobowości prawnej), w których imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa (jak wyżej) lub jedna z następujących instytucji publicznych: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej. Instytucje te muszą posiadać osobowość prawną lub dysponowaćstosownym pełnomocnictwem od organu, któremu podlegają, do reprezentowania go w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie planowanych działań, podpisanie umowy oraz rozliczenie projektu.

–   grup nieformalnych, występujących z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (definicja w części VII pkt.3 w regulaminie konkursu)

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które:

  • mają siedzibę w gminach: Czerniejewo, Kiszkowo, Orchowo, Niechanowo, Trzemeszno,
  • planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekraczać 6.000 złotych.

Program Działaj Lokalnie X finansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Światowid

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Światowid telefonicznie, mailowo bądź osobiście.

 

Załączniki

PlikRozmiar plikuPobrania
doc Regulamin Działaj Lokalnie 20181 011 KB152
doc Regulamin Komisji Grantowej Działaj Lokalnie 201821 KB118
Dostosuj wygląd