Protokół z prac i posiedzeń Rady Projektowej w naborze 3/PD/2018

Protokół z prac i posiedzeń Rady Projektowej z dnia 26.04.2018 dla wniosków złożonych na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych skierowanych do grup defaworyzowanych.

Dostosuj wygląd