Organizacja

Stowarzyszenie Światowid

Stowarzyszenie Światowid to organizacja pozarządowa non-profit, posiadająca osobowość prawną, będąca nowatorską formą współpracy lokalnej społeczności. Powstało w czerwcu 2004 roku z inicjatywy przedsiębiorców i rolników. Członkami Stowarzyszenia są gminy: Witkowo, Niechanowo, Trzemeszno, Czerniejewo i Orchowo, organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne. Statutowym zadaniem naszego Stowarzyszenia jest działalność na rzecz wielofunkcyjnego postępu i poprawy życia na wsi.Przyczyniamy się do tworzenia optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie gmin zrzeszonych, budowania w społeczeństwie pozytywnego wizerunku partnerskiej współpracy międzysektorowej, a także wspierania inicjatyw wspomagających rozwój rynku produktów regionalnych i lokalnych. Na początku 2016 roku Stowarzyszenie Światowid powołało do życia Fundusz Stypendialny „Młody Wielki” wspierający młodzież w działaniach na rzecz społeczności lokalnej oraz trzy Spółdzielnie Socjalne: „Domowe przysmaki”, „Pomocnik od zaraz” oraz „Razem być”. Od 2006 roku Stowarzyszenie Światowid uczestniczy w programie „LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz od 2008 roku w programie „Działaj Lokalnie” będąc lokalnym Oddziałem tego programu. W 2017 roku rozpoczęło realizację projekty „Szansa na lepsze jutro” oraz „Zielone Światło” z Europejskiego Funduszu Społecznego.

¶
SONY DSC
¶
SONY DSC

Celem naszego Stowarzyszenia jest również promowanie regionu pod względem turystycznym i inwestycyjnym. Swoim działaniem obejmujemy pięć Gmin: Czerniejewo, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo oraz Orchowo.

Na początek kilka słów...

Teren Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Światowid znajduje się na Wysoczyźnie Gnieźnieńskiej będącej częścią Niziny Wielkopolskiej, w dogodnym pod względem komunikacyjnym i strategicznym obszarze. Przebiegają tędy ważne szlaki komunikacyjne oraz turystyczne,  w tym najbardziej znany w Wielkopolsce Szlak Piastowski. Krajobraz obszaru LGD Stowarzyszenie Światowid wzbogacają liczne akweny wodne (jeziora, rzeki i strumienie) oraz bogata gospodarka leśna (parki krajobrazowe, pomniki przyrody, parki miejskie i wiejskie). Region LGD Stowarzyszenie Światowid od zachodu graniczy z powiatem poznańskim, od południa z powiatem wrzesińskim i powiatem słupeckim, od północy z powiatem wągrowieckim, natomiast od wschodu z powiatem źnińskim i mogileńskim. Najwyższym wzniesieniem tego terenu jest Wysoczyzna Wału Wydartowskiego, znajdująca się w miejscowości Duszno (167 m n.p.m.).  Spośród rozlicznych atrakcji turystycznych regionu niewątpliwie na czoło wysuwają się walory historyczno - religijne związane z początkami państwowości polskiej. Stowarzyszenie Światowid w latach 2006-2008 realizowało Pilotażowy Program Leader + Schemat I oraz Schemat  II.

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia Światowid jest integracja lokalnej społeczności i pobudzenia jej do działania na rzecz bardziej dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru i poprawy jakości życia. Stowarzyszenie Światowid wypełnia swoją misję poprzez Lokalną Strategię Rozwoju i zawarte w niej cele szczegółowe:

  • Wzrost liczby gospodarstw rolnych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
  • Zwiększenie liczby podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą opartą o wykorzystanie zasobów lokalnych
  • Wzrost przedsiębiorczości z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
  • Utworzenie nowych miejsc pracy
  • Wzrost turystycznej atrakcyjności obszaru
  • Poprawa stanu obiektów społeczno – kulturalnych służących mieszkańcom obszaru
  • Zwiększenie liczby obiektów umożliwiających aktywny wypoczynek mieszkańców
  • Poprawa estetyki miejscowości
  • Tworzenie miejsc zapewniających publiczny dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu
  • Aktywizacja i integracja mieszkańców.

Głównym narzędziem  realizacji powyższych celów jest program LEADER i jego cztery przedsięwzięcia:

1. Zróżnicowany rozwój gospodarczy obszaru

 

2. Rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej

 

3. Aktywny wypoczynek ze Światowidem

 

4. Świetlica tętniąca życiem

 

Jeśli jesteś zainteresowany współpracą, napisz!

Dostosuj wygląd