Ogłoszenie numer 5/G/2018 (małe granty)

Ogłoszenie numer 5/G/2018

Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowicach zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 z późn.zm. informuje, że ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych w temacie

ZASOBY KULTURALNE I PRZYRODNICZE A RYNKI ZBYTU

Rodzaj operacjirozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych (§2 ust.1 pkt.4 Roz. MRiRW)
Termin składania wniosków26 marca 2018 – 09 kwietnia 2018 do godz. 12:00
Limit dostępnych środków dla naboru50 000,00 zł
Limit dostępnych środków dla przedsięwzięć• dla przedsięwzięcia 2.2.1 – 50 tys. zł

 

Wysokość pomocy• dla przedsięwzięcia 2.2.1   – 25 – 50 tys. zł
Wysokość wsparciaDo 100% kosztów kwalifikowanych zgodnych z brzmieniem § 17 ust 1 pkt. 1-5 oraz 7 i 9 rozporządzenia MRiRW oraz kosztów ogólnych
Rodzaj beneficjentajednostki organizacyjne w tym kościelne (dla przedsięwzięcia 1.2.3), organizacje pozarządowe (dla przedsięwzięcia 1.2.3 oraz 1.2.1 oraz 2.2.1)
Miejsce i tryb składania wnioskówWnioski wraz z załącznikami składa się osobiście w biurze:

Stowarzyszenie Światowid Małachowo Szemborowice 12 62-230 Witkowo

Wnioskodawcy składają: 2 wersje papierowe (wniosku oraz wszystkich załączników) tj. oryginał i 1 kopię.

Forma wsparciaDotacja w wysokości 70% wartości przyznanego wsparcia – wypłaca w terminie 21 dni od podpisania umowy z LGD, 30% wartości przyznanego wsparcia wypłacane po całkowitym rozliczeniu zadania.
Minimalne wymaganiaSpełnienie warunków dostępu do programu i zgodność z celami i wskaźnikami oraz uzyskanie więcej niż 15 pkt w kryteriach lokalnych/merytorycznych
Cel ogólny2 Obszar Stowarzyszenia Światowid zogniskowany na rozwój
Cel szczegółowy2.2 Zintegrowanie społeczeństwa i grup defaworyzowanych w rozwoju przedsiębiorczości społecznej i tworzeniu rynków zbytu i sprzedaży towarów i usług
Przedsięwzięcie2.2.1. Rozwój rynku zbytu i sprzedaży przetwórstwa i gastronomi produktów wytworzonych w inkubatorze przetwórczym
Wskaźniki celu szczegółowego2.2 nawiązanie współpracy dla tworzenia sieci sprzedaży produktów lub usług
Wskaźniki przedsięwzięcia2.2.1 utworzenie sieci sprzedaży produktów i usług lokalnych w oparciu o sieć IT
Zadania planowane w ramach projektu grantowegoDla przedsięwzięcia 2.2.1:

– tworzenie rynków zbytu dla produktów lokalnych w oparciu o systemy IT

– promocja produktów lokalnych poprzez organizację targów, wstaw

– budowanie marki produktów lokalnych

 

Ramy czasowe realizacji3-6 miesięcy w okresie od 01 sierpnia 2018 do 28 luty 2019
Procedury i kryteria wyboru operacjiDostępne na stronie www.stowarzyszenieswiatowid.pl zakładka Leader – podzakładka: Procedury i kryteria wyboru – temat artykułu: Procedury i kryteria wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli   AKTUALIZACJA STYCZEŃ 2018
Informacje dodatkoweInformacji udziela biuro Stowarzyszenia Światowid Małachowo Szemborowice 12; 62-230 Witkowo osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym 510209486 lub mailowo biuro@stowarzyszenieswiatowid.pl lub marketing@stowarzyszenieswiatowid.pl
Formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność i umowyStrona www.stowarzyszeniaswiatowid.pl zakładka: Realizacja LSR – podzakładka: Nabory i wyniki naborów – artykuł: Ogłoszenie numer 5/G/2018

– wniosek o przyznanie pomocy wraz z listą załączników

– wzór umowy o przyznanie pomocy

– sprawozdanie końcowe / częściowe z realizacji zadania projektu grantowego

– karta monitoringu merytorycznego i finansowego

– Załącznik nr 10 do wniosku o wybór LSR – Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

– Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR – Kryteria wyboru grantobiorców w wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Światowid

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia numer 5/G/2018

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny
 

Obszar Stowarzyszenia Światowid zogniskowany na rozwój

Cel(e) szczegółowe LSR
 

2.2 Zintegrowanie społeczeństwa i grup defaworyzowanych w rozwoju przedsiębiorczości społecznej i tworzeniu rynków zbytu i sprzedaży towarów i usług

Przedsięwzięcia
 

2.2.1. Rozwój rynku zbytu i sprzedaży przetwórstwa i gastronomi produktów wytworzonych w inkubatorze przetwórczym

Wskaźniki
Lp.Nazwa wskaźnika ujętego w LSRJedn. miaryWartość wskaźnika z LSRWartość zrealizowanych wskaźników z LSRWartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacjiWartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1.

 

 

 

Nawiązanie współpracy dla tworzenia sieci sprzedaży produktów lub usług 

Porozumienie

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

 

2.Utworzenie sieci sprzedaży produktów i usług lokalnych w oparciu o sieć IT 

Szt

 

1

 

0

 

1

 

0

Lokalna Strategia Rozwoju

Dostosuj wygląd