Ogłoszenie numer 2/G/2018 (małe granty)

Ogłoszenie numer 2/G/2018

Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowicach zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 z późn.zm. informuje, że ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych w temacie

BOGATA HISTORIA – BOGATYM SPOŁECZEŃSTWEM

Rodzaj operacjirozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (§2 ust.1 pkt.6 Roz. MRiRW)
Termin składania wniosków26 marca 2018 – 09 kwietnia 2018 do godz. 12:00
Limit dostępnych środków dla naboru100 000,00 zł
Limit dostępnych środków dla przedsięwzięć• dla przedsięwzięcia 1.1.2 – 100 tys. zł
Wysokość pomocy• dla przedsięwzięcia 1.1.2. – 5 – 15 tys. zł
Wysokość wsparciaDo 100% kosztów kwalifikowanych zgodnych z brzmieniem § 17 ust 1 pkt. 1-5 oraz 7 i 9 rozporządzenia MRiRW oraz kosztów ogólnych
Rodzaj beneficjentaorganizacje pozarządowe
Miejsce i tryb składania wnioskówWnioski wraz z załącznikami składa się osobiście w biurze:

Stowarzyszenie Światowid Małachowo Szemborowice 12 62-230 Witkowo

Wnioskodawcy składają: 2 wersje papierowe (wniosku oraz wszystkich załączników) tj. oryginał i 1 kopię.

Forma wsparciaDotacja w wysokości 70% wartości przyznanego wsparcia – wypłaca w terminie 21 dni od podpisania umowy z LGD, 30% wartości przyznanego wsparcia wypłacane po całkowitym rozliczeniu zadania.
Minimalne wymaganiaSpełnienie warunków dostępu do programu i zgodność z celami i wskaźnikami oraz uzyskanie więcej niż 15 pkt w kryteriach lokalnych/merytorycznych
Cel ogólny1.Silny kapitał społeczny Stowarzyszenia Światowid
Cel szczegółowy1.1 Przestrzeń publiczna sprzyjająca rozwojowi kapitału społecznego
Przedsięwzięcie1.1.2. Zwiększenie zaangażowania, wpływu i współpracy mieszkańców w oparciu o przestrzeń publiczną, rekreacyjną i kulturową
Wskaźniki celu szczegółowego1.1 liczba osób zaangażowanych w działania społeczne w oparciu o infrastrukturę publiczną
Wskaźniki przedsięwzięcia1.1.2 liczba operacji realizowanych przez organizacje pozarządowe w oparciu o przestrzeń publiczną
Zadania planowane w ramach projektu grantowegoDla przedsięwzięcia 1.1.2:

– budowa, przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

– wyposażenie i rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

Ramy czasowe realizacji3-6 miesięcy w okresie od 01 sierpnia 2018 do 28 luty 2019
Procedury i kryteria wyboru operacjiDostępne na stronie www.stowarzyszenieswiatowid.pl zakładka Leader – podzakładka: Procedury i kryteria wyboru – temat artykułu: Procedury i kryteria wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli   AKTUALIZACJA STYCZEŃ 2018
Informacje dodatkoweInformacji udziela biuro Stowarzyszenia Światowid Małachowo Szemborowice 12; 62-230 Witkowo osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym 510209486 lub mailowo biuro@stowarzyszenieswiatowid.pl lub marketing@stowarzyszenieswiatowid.pl
Formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność i umowyStrona www.stowarzyszeniaswiatowid.pl zakładka: Realizacja LSR – podzakładka: Nabory i wyniki naborów – artykuł: Ogłoszenie numer 2/G/2018

– wniosek o przyznanie pomocy wraz z listą załączników

– wzór umowy o przyznanie pomocy

– sprawozdanie końcowe / częściowe z realizacji zadania projektu grantowego

– karta monitoringu merytorycznego i finansowego

– Załącznik nr 10 do wniosku o wybór LSR – Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

– Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR – Kryteria wyboru grantobiorców w wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Światowid

Załącznik nr 1 do ogłoszenia numer 2/G/2018

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny
 

Silny kapitał społeczny Stowarzyszenia Światowid

 

Cel(e) szczegółowe LSR
 

1.1 Przestrzeń publiczna sprzyjająca rozwojowi kapitału społecznego

Przedsięwzięcia
 

1.1.2. Zwiększenie zaangażowania, wpływu i współpracy mieszkańców w oparciu o przestrzeń publiczną, rekreacyjną i kulturową

 

Wskaźniki
Lp.Nazwa wskaźnika ujętego w LSRJedn. miaryWartość wskaźnika z LSRWartość zrealizowanych wskaźników z LSRWartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacjiWartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1.

 

 

 

Liczba operacji realizowanych przez organizacje pozarządowe w oparciu o przestrzeń publiczną 

Szt.

 

 

 

 

 

 

 

50

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

2.Liczba osób zaangażowanych w działania społeczne w oparciu o infrastrukturę publiczną 

Osoba

 

1800

 

584

 

350

 

866

Lokalna Strategia Rozwoju

Dostosuj wygląd