Ogłoszenie numer 1/G/2018 (małe granty)

Ogłoszenie numer 1/G/2018

Stowarzyszenie Światowid z siedzibą w Małachowie Szemborowicach zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 z późn.zm. informuje, że ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w ramach poddziałania 19.2 w zakresie projektów grantowych w temacie

BOGATA HISTORIA – BOGATYM SPOŁECZEŃSTWEM

Rodzaj operacjizachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust.1 pkt. 6 Roz. MRiRW)
Termin składania wniosków26 marca 2018 – 09 kwietnia 2018 do godz. 12:00
Limit dostępnych środków dla naboru100 000,00 zł
Limit dostępnych środków dla przedsięwzięć• dla przedsięwzięcia 1.2.3   – 100 tys. zł

 

Wysokość pomocy• dla przedsięwzięcia 1.2.3   – 25 – 50 tys. zł

 

Wysokość wsparciaDo 100% kosztów kwalifikowanych zgodnych z brzmieniem § 17 ust 1 pkt. 1-5 oraz 7 i 9 rozporządzenia MRiRW oraz kosztów ogólnych
Rodzaj beneficjentajednostki organizacyjne w tym kościelne, organizacje pozarządowe
Miejsce i tryb składania wnioskówWnioski wraz z załącznikami składa się osobiście w biurze:

Stowarzyszenie Światowid Małachowo Szemborowice 12 62-230 Witkowo

Wnioskodawcy składają: 2 wersje papierowe (wniosku oraz wszystkich załączników) tj. oryginał i 1 kopię.

Forma wsparciaDotacja w wysokości 70% wartości przyznanego wsparcia – wypłaca w terminie 21 dni od podpisania umowy z LGD, 30% wartości przyznanego wsparcia wypłacane po całkowitym rozliczeniu zadania.
Minimalne wymaganiaSpełnienie warunków dostępu do programu i zgodność z celami i wskaźnikami oraz uzyskanie więcej niż 15 pkt w kryteriach lokalnych/merytorycznych
Cel ogólny1.Silny kapitał społeczny Stowarzyszenia Światowid
Cel szczegółowy1.2  Lokalne dziedzictwo przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulturowe tożsamością lokalnej społeczności
Przedsięwzięcie1.2.3 Przywracanie świetności zabytkom obszaru
Wskaźniki celu szczegółowego1.2 liczba osób zaangażowanych w działania społeczne w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe
Wskaźniki przedsięwzięcia1.2.3 liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim przywracającą im świetność
Zadania planowane w ramach projektu grantowegoDla przedsięwzięcia 1.2.3:

– rewitalizacja, odnawianie, przywracanie do świetności zabytków (historycznych, przyrodniczych, kulturalnych)

 

Ramy czasowe realizacji3-6 miesięcy w okresie od 01 sierpnia 2018 do 28 luty 2019
Procedury i kryteria wyboru operacjiDostępne na stronie www.stowarzyszenieswiatowid.pl zakładka Leader – podzakładka: Procedury i kryteria wyboru – temat artykułu: Procedury i kryteria wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli   AKTUALIZACJA STYCZEŃ 2018
Informacje dodatkoweInformacji udziela biuro Stowarzyszenia Światowid Małachowo Szemborowice 12; 62-230 Witkowo osobiście po uprzednim kontakcie telefonicznym 510209486 lub mailowo biuro@stowarzyszenieswiatowid.pl lub marketing@stowarzyszenieswiatowid.pl
Formularze wniosku o udzielenie wsparcia, wniosku o płatność i umowyStrona www.stowarzyszeniaswiatowid.pl zakładka: Realizacja LSR – podzakładka: Nabory i wyniki naborów – artykuł: Ogłoszenie numer 1/G/2018

– wniosek o przyznanie pomocy wraz z listą załączników

– wzór umowy o przyznanie pomocy

– sprawozdanie końcowe / częściowe z realizacji zadania projektu grantowego

– karta monitoringu merytorycznego i finansowego

– Załącznik nr 10 do wniosku o wybór LSR – Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli

– Załącznik nr 12 do wniosku o wybór LSR – Kryteria wyboru grantobiorców w wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Światowid

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia numer 1/G/2018

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki.

Cel ogólny
 

Silny kapitał społeczny Stowarzyszenia Światowid

 

Cel(e) szczegółowe LSR
 

1.2 Lokalne dziedzictwo przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulturowe tożsamością lokalnej społeczności

Przedsięwzięcia
 

1.2.3 Przywracanie świetności zabytkom obszaru lub

Wskaźniki
Lp.Nazwa wskaźnika ujętego w LSRJedn. miaryWartość wskaźnika z LSRWartość zrealizowanych wskaźników z LSRWartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacjiWartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1.

 

 

 

Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim przywracająca im świetność 

Szt.

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

2.Liczba osób zaangażowanych w dzialania społeczne w oparciu o zasoby przyrodniczoe i kultuowe 

Osoba

 

1140

 

0

 

440

 

700

Lokalna Strategia Rozwoju

Dostosuj wygląd