Lista wniosków z pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020 z określeniem limitu ogłoszonym w naborze 3/PD/2018

Lista wniosków z pozytywną oceną zgodności z PROW 2014-2020, pozytywną oceną z LSR, z najwyższymi wartościami z oceny wg Lokalnych Kryteriów wraz z określeniem wykorzystania limitu w ogłoszonym naborze) na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie: Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych skierowanych do grup defaworyzowanych.

Dostosuj wygląd