Leader

Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW

W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. Poniżej  kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia i cele działania.

Zgodnie z przyjętymi regulacjami w podejściu LEADER:

1. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) - Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru nią objętego. Zasadniczym celem pracy nad strategią jest poszukiwanie i zdefiniowanie tych kierunków.

2. Lokalna Grupa Działania (LGD) - rodzaj partnerstwa terytorialnego, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektor a publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich. W Polsce podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz o stowarzyszeniach.

3. obszar wiejski - obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000.

Obszar realizacji

Działanie LEADER może być realizowane na obszarach wiejskich. Jedna LSR będzie realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum
30 000 mieszkańców z obszarów wiejskich i maksimum 150 000 mieszkańców oraz obejmować będzie obszar przynajmniej 2 gmin, których obszary stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie. LGD Stowarzyszenie Światowid swoim działaniem obejmie 5 gmin: Czerniejewo, Niechanowo, Orchowo, Trzemeszno i Witkowo.

Zadania LGD w działaniu LEADER

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

b) opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury wyboru oraz obiektywnych kryteriów wyboru projektów, które pozwalają uniknąć konfliktów interesów, gwarantują, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów niebędących instytucjami publicznymi i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej;

c) zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność podczas wyboru projektów poprzez uszeregowanie tych operacji w zależności od ich wkładu w realizację celów i strategii;

d) opracowanie i publikowanie naborów wniosków lub ciągłej procedury składania projektów, w tym określanie kryteriów wyboru;

e) przyjmowanie i dokonywanie oceny wniosków o dofinansowanie;

f) wybór projektów i ustalanie kwoty wsparcia oraz w stosownych przypadkach, przedkładanie wniosków do podmiotu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed ich zatwierdzeniem;

g) monitorowanie wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność i projektów będących przedmiotem wsparcia oraz przeprowadzanie szczegółowych działań ewaluacyjnych związanych z tą strategią.

Finansowanie działania LEADER

LEADER jest współfinansowany z środków EFRROW. Nowym rozwiązaniem, zaproponowanym przez Komisję Europejską, jest możliwość finansowania realizacji LSR również z udziałem innych niż EFRROW funduszy UE. W przypadku EFRR i EFS –maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 85% (w przypadku Mazowsza 80%), brakujący wkład musi pochodzić ze środków własnych beneficjenta. Dofinansowanie EFRROW oraz EFMR określone jest w PROW i PO MiR.

Cele LEADER-a

Cel szczegółowy: wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich

Operacje przewidziane do wsparcia:

1)    wzmocnienie kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR;

2)    rozwój przedsiębiorczości, z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

3)    dywersyfikacja źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego tj. infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych w celu udostępniania jej lokalnym producentom (produkty objęte i nieobjęte załącznikiem nr 1 do TFUE), z wyłączeniem świadczenia usług rolniczych;

4)    podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, lub podejmowaniem zatrudnienia, w szczególności rolników i osób długotrwale pozostających bez pracy;

5) rozwój produktów lokalnych;

6) rozwój rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk;

7) zachowanie dziedzictwa lokalnego;

8) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury:

a) turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,

b) technicznej, w tym z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz budowy lub modernizacji dróg lokalnych.

 

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu będzie realizowane m.in. poprzez obowiązkowe wskazanie w LSR grup defaworyzowanych, które uzyskają wsparcie w ramach LSR wraz z opisem stosowanego podejścia. Operacje realizowane w ramach LSR powinny wykorzystywać lokalne zasoby: surowce, miejscową infrastrukturę, lokalizację (położenia geograficzne), dziedzictwo, potencjał mieszkańców, itp.

 

Cele szczegółowe powiązane:

a) poprawa konkurencyjności głównych producentów w drodze lepszego ich zintegrowaniaz łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy zapewnienia jakości, dodawanie wartości do produktów rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje producentów oraz organizacje międzybranżowe. W ramach LEADER wspierane będą operacje z zakresu małego przetwórstwa oraz tworzenie sieci (zakres: krótkie łańcuchy dostaw, rynki lokalne, działania promocyjne i marketingowe).

b) ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy.

Dostosuj wygląd