Historia partycypacyjnego tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Światowid

Stowarzyszenie  Światowid zaplanowało partycypacyjny sposób tworzenia i konsultowania strategii rozwoju obszaru gmin: Czerniejewo, Niechanowo, Orchowo, Trzemeszno i Witkowo na lata 2014-2020 w ramach działania Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020.

Beneficjenci zostaną poinformowani o współfinansowaniu zadania ze środków z Europejskiego  Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010 zgodnie z Księgą Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Informacja będzie udostępniona na wszystkich materiałach informacyjnych przygotowywanych do poszczególnych metod badawczych i etapów strategicznych.

W spotkaniach  uczestniczyć będzie społeczność lokalna reprezentująca sektory : publiczny, społeczny, gospodarczy, mieszkańcy oraz grupy defaworyzowane  w tym: niepełnosprawni, młodzież, osoby 50+ oraz kobiety. Na każdym etapie tworzenia dokumentu strategicznego wykorzystywane będą minimum cztery narzędzia partycypacyjne, przyjęte metodologią badawczą do tworzenia strategii rozwojowych. Dokument strategiczny zostanie opracowany przez pracowników biura oraz członków organizacji stanowiących zespół roboczy. Do prowadzenia niektórych przedsięwzięć badawczych zostaną zatrudnieni  zewnętrzni eksperci posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Pierwszym etapem budowania LSR  będzie:  Analiza obszaru LGD uwzgledniająca słabe i mocne strony obszaru, szanse i zagrożenia mające wpływ na obszar wykonane metodą SWOT.  Biorąc pod uwagę partnerski charakter działania RLKS oraz promowanie współpracy w pokonywaniu lokalnych potrzeb, szczególnym obszarem badawczym będzie kapitał społeczny rozpatrywany w pięciu aspektach:  więzi i tożsamości, aktywności, wpływu i zaufania. W tych obszarach będzie szukany potencjał do rozwiązywania zdiagnozowanych problemów i wskazanych potrzeb.

W tym celu zostaną przeprowadzone wywiady  telefoniczne, osobiste i grupowe  z udziałem jst, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników, grup defaworyzowanych. W systemie ciągłym wykorzystywana będzie ankieta on-line i tradycyjna. Ankieta będzie kolportowana droga mailową, poprzez stronę www oraz przekazywana osobiście podczas dwóch  spotkań informacyjnych organizowanych na terenie działania Stowarzyszenie Światowid (03.08 oraz 22.08). Równolegle zostanie wykonany spacer badawczy po terenie objętym strategią w celu zwizualizowania potencjałów, zasobów jak i lokalnego kapitału społecznego. Kolejnym narzędziem bardzo reprezentatywnie wskazującym skalę występowania różnych sytuacji i zachowań ludzi w rożnych sytuacjach oraz ich podglądy na różne tematy dotyczące obszaru objętego strategią jest sondaż. Będzie on przeprowadzony  na próbie dobranej w sposób 50/50 tzn. 50% badanych będzie związanych z naszą organizacją a kolejne 50% nie będzie z nią związanych (około 400 osób). W ten sposób wyniki sondażu pozwolą na uzyskanie ciekawych i badawczo bardzo wiarygodnych danych, które będzie można wykorzystać w dalszym konstruowaniu strategii.

Wymienione powyżej narzędzia badawcze pozwolą nam na przygotowanie analizy obszaru pod kątem zasobów, możliwości, szans, zagrożeń (SWOT) oraz priorytetów wsparcia wychodzących z diagnozowanych potrzeb i problemów.

Ta analiza jest wstępem do drugiego etapu budowania strategii jakim jest: Planowanie szczegółowe i procedury działalności LGD. Również na tym etapie planuje się wykorzystanie minimum czterech narzędzi partycypacyjnych pozwalającym mieszkańcom obszaru objętego strategią na jej współtworzenie. Narzędzia te pozwalają na współudział nie tylko aktywnych liderów społecznych ale również grup defaworyzowanych,  wymagających wsparcia w latach programowania PROW 2014-2020. W tym etapie zostaną  wypracowanie planowane działania, celów ogólne i szczegółowe, wskaźniki osiągnięcia celów, budżet oraz procedury szczegółowe i kryteria wyboru pozwalające na prawidłową realizację przyjętych założeń.

Zostaną przeprowadzone 4 spotkania konsultacyjno-indywidualne  z poszczególnymi grupami odbiorców w Gminach podczas trwania imprez organizowanych przez samorządy terytorialne na  których zostaną zaprezentowane założenia i rodzaje działań w nowej LSR, zostanie określony budżet na dany cel, zostaną określone procedury  i propozycje kryteriów wyboru operacji.  W trakcie wydarzeń lokalnych przygotowane będzie również  kolejne narzędzie badawcze jakim  będą wywiady indywidualne , oraz  Targi Pomysłów, które  również pozwolą na  wypracowanie materiałów i zebranie pomysłów rozwiązywania problemów od potencjalnych Beneficjentów. Na koniec tego etapu zostanie przygotowanie WZC (10.09), na którym ostatecznie członkowie stowarzyszenia w drodze dyskusji i demokracji przyjmą treść operacyjną Lokalnej Strategii Rozwoju.

Ostatnim, trzecim etapem tworzenia strategii  będzie podanie do  konsultacji  wypracowanego projektu treści dokumentu. Zostanie on przedstawiony społeczności lokalnej na forum dyskusyjno-debatanckim w dniu 05.10 w GOK w Niechanowie. Podczas spotkania będzie możliwość zgłaszania uwag na specjalnych arkuszach do projektu treści  Lokalnej Strategii Rozwoju. Na tym etapie będzie prowadzona również szeroka konsultacja drogą elektroniczną  i publicznymi narzędziami przekazu informacji jakim są tablice ogłoszeń w gminach. Planuje się również zorganizowanie konferencji prasowej dla  zwiększenia efektu informowania społeczności o treści strategii i planach na przyszłość.  Na tym etapie również będzie wykorzystane narzędzie jakim jest opinia zewnętrznego eksperta dotycząca  sposobu tworzenia dokumenty strategicznego, jego celowości, adekwatności i metodologii kierunkowego wsparcia do zdiagnozowanych potrzeb. W trakcie odbywających się konsultacji zostaną zaproponowane korekty do projektu LSR, po czym zostaną one naniesione i uwzględnione w dokumencie.

Wybrane metody włączenia społeczności do budowy LSR pozwolą na powstanie  zintegrowanego i innowacyjnego opisu strategii, na wypracowanie hierarchii celów. Efektem prac będzie określenie wartości końcowych w tym wartości docelowych dotyczących produktów i rezultatów. Strategia będzie spójna z odpowiednimi programami wszystkich właściwych zaangażowanych Europejskich Funduszy na Rzecz Inwestycji Strategicznych.

Poniżej przedstawiamy efekty przeprowadzonych działań partycypacyjnego tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Światowid . Aby pobrać dokument kliknij w link!

Dostosuj wygląd