Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 6/INF/2018 – Inwestycje w rozwój przestrzeni publicznej o funkcjach rekreacyjnych i turystycznych

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków o udzielenie wsparcia, na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie:  Inwestycje w rozwój przestrzeni…

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków – nabór 3/PD/2018 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych skierowanych do grup defaworyzowanych

Tabelaryczny wykaz złożonych wniosków o udzielenie wsparcia, na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych w zakresie:  Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych…

Dostosuj wygląd